• همین که قابلیت خاموش کردن ماشین رو داره خیلی جالبه