• من از خریدم خیلی راضیم، از صدای تیک تاک ساعت راحت شدم