• راهنمای استفاده از ساعت:
  • روشن و خاموش کردن قسمت سون سگمنت (تقویم،ساعت و دماسنج)
  • با زدن دو شاخه به برق قسمت سون سگمنت روشن میشود.حال با هر بار فشردن کلید INC میتوان سون سگمنت را روشن و یا خاموش نمود.

با هر بار فشردن کلید DEC میتوان قسمت نمایش طرح را روشن و یا خاموش نمود.

  • راهنمای تنظیم ساعت و تقویم:
  • منوی تنظیمات ساعت و تقویم شامل ۵ مرحله تنظیم می باشد که مرحله اول و دوم مربوط به تنظیم ساعت (مرحله ی اول تنظیم دقیقه و مرحله ی دوم تنظیم ساعت) و مرحله سوم، چهارم و پنجم مربوط به تنظیم تقویم (مرحله ی سوم تنظیم روز، مرحله ی چهارم تنظیم ماه و مرحله ی پنجم تنظیم سال) می باشد.
  • با فشردن کلید SET وارد منوی تنظیمات می شوید که در مرحله اول تنظیم دقیقه را درخواست می کند. توجه داشته باشید که در هر مرحله با فشردن کلید SET وارد مرحله بعد جهت تنظیم می شوید و در هر مرحله با استفاده از کلیدهای  INC و DEC می توانید تنظیمات آن مرحله را انجام دهید.

در هر مرحله ای از تنظیمات که هستید اگر تا ۱۰ ثانیه کلیدی فشرده نشود، تنظیمات و تغییرات انجام شده ذخیره و از منو خارج می شوید.

  • توجه داشته باشید که :
  • تنظیم سال براساس سال شمسی تنظیم شود.

تنظیمات درحافظه ذخیره می شود و با قطع برق نیاز به تنظیم مجدد نیست.